Tjenester

Avtaler kan inngås på basis av medgåtte timer og med budsjett for timeforbruk.

Avtalen kan baseres på løsing av oppgave eller som innleie av en bestemt person.

Byggetiden

Kontrahering og gjennomføringsstrategi

Vi bidrar gjerne til å utarbeide gjennomføringsstrategi for prosjekt med entrepriseinndeling og omfang.

Prosjektledelse i byggetiden

Prosjektledelse – roller som prosjektleder, byggeleder, prosjekteringsledelse og mm. Vi benytter alt fra regneark i Excel til egenutviklede databaser for for økonomistyring, skybaserte mobilapper for HMS og KS, samt selvfølgelig velkjente bransjeverktøy som MS Project.

Tidlig fase

Mulighetsstudie

Har du et planer om å gjøre et byggeprosjekt hjelper vi deg med overordnede betraktninger. Dette innebærer kostnadsoverslag, tekniske krav og løsninger, offentlige bestemmelser og muligheter. Dessuten kan vi bidra med lønnsomhetsvurderinger og vurdering av finansieringsmuligheter.

Du er velkommen til å ta kontakt for å finne ut om du vil inngå en avtale. Basert på våre samtaler vil vi gi deg forslag til avtale som du står fritt til å inngå.

Videre utredninger og alternativsøk

En mulighetsstudie er bare første steg og det gjenstår mye arbeid for å få en kostnadskalkyle med akseptabel usikkerhet. Usikkerhetene er store og det kan avdekkes nye forhold som kan være avgjørende for lønnsomheten til prosjektet.

Det er ingen sikkerhet for tidbruk; fasen er preget av informasjonssøk både innad i rådgivergruppen men også hos offentlige etater, og selvfølgelig dine beslutninger. Dette er en trinnvis prosess der rådgivingshonorarer avregnes på medgått tid.

Sammen med engasjerte rådgivere kan vi føre utredningen videre med kontinuerlig oppdaterte prognoser. I denne fasen vil vi oppdatere kostnadsestimatene kontinuerlig gjennom rapporter og skybaserte løsninger.

Prosjektutvikling og forprosjekt

Et godt forprosjekt krever en god planlegging og vil inneholde alle vesentlige løsninger og detaljert utforming. Foruten avklaring på offentlige tillatelser kreves tegninger fra Arkitekt og andre rådgivere. Generelt må et forprosjekt være bearbeidet av rådgivere fra samtlige fag slik at det kan gjøres et mengeoppsett og en kalkyle med akseptabel usikkerhet.